Książka teledresowa Mapa serwisu ?? Pliki do pobrania Kontakt ? Powrót Strona główna
Statut
Statut Polskiego Zrzeszenia Producentów i Dystrybutorów
Środków Ochrony Indywidualnej
z siedzibą w Warszawie.
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1.   Polskie Zrzeszenie Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej zwane dalej Zrzeszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. nr 35, poz. 194 ze zm.), jest zarejestrowane i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 
§ 2.   Nazwa: Polskie Zrzeszenie Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej jest prawnie zastrzeżona.
 
§ 3.  Terenem działania Zrzeszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedziba władz mieści się w Warszawie.
 
§ 4.   Zrzeszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 
§ 5.   Zrzeszenie używa odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 
Rozdział II
Cele, zadania i sposoby działania
 
§ 6. Celem Zrzeszenia jest:
 
1.      przygotowanie krajowych producentów i dystrybutorów do wprowadzania na rynek krajowy, Unii Europejskiej oraz inne rynki środków ochrony indywidualnej spełniających wymagania dyrektyw UE,
 
2.      inicjowanie i nawiązywanie kontaktów z:
-          organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, a w szczególności z:
-          Europejską Federacją ds. Bezpieczeństwa (European Safety Federation ESF),
-          Komitetem Horyzontalnym Jednostek Notyfikowanych oraz grupami pionowymi działającymi w obszarze obowiązujących dyrektyw w Unii Europejskiej,
-          organizacjami krajowymi i europejskimi prowadzącymi działalność normalizacyjną w zakresie środków ochrony indywidualnej,
 
 
§ 7.   Zrzeszenie realizuje swoje cele poprzez:
-          przekazywanie członkom Zrzeszenie informacji o aktualnych kierunkach zmian uregulowań prawnych oraz wymagań dotyczących środków ochrony indywidualnej,
-          podejmowanie wśród użytkowników środków ochrony indywidualnej wspólnych przedsięwzięć w zakresie promowania właściwego doboru i użytkowania zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,
-          reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji państwowej oraz organizacji krajowych i międzynarodowych.
-          inicjowanie opracowywania i upowszechniania wytycznych w zakresie doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej,
-          przygotowywanie opinii dotyczących projektów przepisów prawnych w obszarze środków ochrony indywidualnej,
-          organizowanie konferencji oraz spotkań szkoleniowych,
-          współudział w organizowaniu targów, wystaw krajowych i zagranicznych związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia,
-          organizowanie współpracy i wzajemnej wymiany informacji z europejskimi organizacjami działającymi w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
-          proponowanie kierunków prac badawczo-rozwojowych zmierzających do tworzenia nowych rozwiązań i poprawy konstrukcji środków ochrony indywidualnej pod względem bezpieczeństwa i ergonomii,
-          delegowanie swoich przedstawicieli do prac w krajowych i międzynarodowych jednostkach normalizacyjnych,
-          propagowanie stosowania i wspieranie wdrożeń do produkcji nowych rozwiązań środków ochrony indywidualnej poprawiających bezpieczeństwo i ergonomię ich użytkowania.
 
§ 8.   Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Zrzeszenie służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 
§ 9.   Zrzeszenie może przyznawać wyróżnienia organizacyjne i tytuły honorowe.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
§ 10.               Członkami Zrzeszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, których przedmiotem działalności jest produkcja środków ochrony indywidualnej i materiałów stosowanych do ich wytwarzania, dystrybucja środków ochrony indywidualnej oraz osoby prawne zainteresowane działalnością Zrzeszenia, które zadeklarowały na jego rzecz pomoc (np. finansową lub rzeczową). Osoba prawna działa w Zrzeszeniu przez swojego przedstawiciela.
 
§ 11.   Członkowie Zrzeszenia dzielą się na:
1.      członków zwyczajnych,
2.      członków wspierających.
 
§ 12.1.   Członkiem zwyczajnym mogą być osoby fizyczne i prawne oraz nie mające osobowości prawnej spółki prawa handlowego, zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których przedmiotem działania jest przede wszystkim produkcja środków ochrony indywidualnej i materiałów do ich wytwarzania oraz dystrybucja środków ochrony indywidualnej.
 
2.   Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Zrzeszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc (np. finansową lub rzeczową).
 
3.   Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 
§ 13.1.  Członek zwyczajny ma prawo do:
1)      czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Zrzeszenia,
2)      zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Zrzeszenia,
3)      zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków.
 
2.      Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1)      przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Zrzeszenia,
2)      regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Zrzeszenia.
 
§ 14.1.   Członek wspierający, posiada prawa określone w § 13 ust. 1 pkt. 2.
2.   Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Zrzeszenia.
3.   Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt. 1.
 
§ 15.1.   Członkostwo w Zrzeszeniu ustaje na skutek:
1)      dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Zrzeszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Zrzeszenia,
2)      utraty osobowości prawnej,
3)      skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
 
2.      W przypadku ustania członkostwaokreślonym w ust. 1 pkt. 3 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia podejmując stosowaną uchwałę.
 
3.      Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 
4.   Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.
Rozdział IV
Organy Zrzeszenia
 
§ 16.1.   Władzami Zrzeszenia są:
1)     Walne Zebranie Członków,
2)     Zarząd,
3)     Komisja Rewizyjna.
 
2.   Zarząd i Komisja Rewizyjna powoływane są w drodze wyborów.
 
§ 17.1.   Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
 
2.   Członkowie wybrani do władz Zrzeszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kadencje.
 
3.   Uchwały Zarządu, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
 
4.   Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 
§ 18.    W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz wybieralnych Zrzeszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany poprzez kooptację do swego składu. Liczba członków dokooptowanych może wynosić: od 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru do połowy składu organu pochodzącego z wyboru.
 
Walne Zebranie Członków
 
§ 19.1.   Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Zrzeszenia.
               W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1)     z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2)     z głosem doradczym - członkowie wspierający.
 
§ 20.1.   Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.   Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 listopada.
 
3.   Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 
4.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
 
1)      Zarząd,
2)      Komisja Rewizyjna,
3)      Ponad 50% członków Zrzeszenia.
 
5.   O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
 
6.   Uchwały Walnego Zebrania Członków są prawomocne, o ile liczba obecnych członków przekracza połowę ogólnej liczby członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, o ile poszczególne przepisy Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku, gdy liczba obecnych na Walnym Zebraniu Członków jest niższa od połowy ogólnej liczby członków, Walne Zebrania Członków odbywa się w drugim terminie tego samego dnia bez względu na liczbę obecnych.
 
§ 21.      Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1)     uchwalenie statutu i jego zmian,
2)      uchwalanie regulaminów władz Zrzeszenia,
3)      wybór i odwoływanie członków władz Zrzeszenia,
4)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Zrzeszenia,
5)      ustalanie wysokości składek członkowskich,
6)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Zrzeszenia i przeznaczeniu jego majątku,
7)      zatwierdzanie budżetu opracowanego przez Zarząd.
 
Zarząd
 
§ 22.1.   Zarząd kieruje całokształtem działalności Zrzeszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 
2.   Zarząd składa się od 3 do 7 osób.
 
3.      Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza
4.      Do reprezentowania Zrzeszenia na zewnątrz wymagana jest reprezentacja łączna dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 
4.   Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
 
5.   Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.
 
 
§ 23.      Do zakresu działania Zarządu należy:
1)      realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2)      opracowanie budżetu Zrzeszenie,
3)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Zrzeszenie,
4)      powoływanie komisji specjalistycznych w celu wykonywania zadań statutowych np. dla przyznawania wyróżnień organizacji,
5)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6)      podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślenia członków,
7)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 
 
Komisja Rewizyjna
 
§ 24.1.   Komisja Rewizyjna jest organem Zrzeszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3.      Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego
 
§ 25.      Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1)      kontrolowanie działalności Zrzeszenia,
2)      występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3)      prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4)      zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5)      składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi,
6)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
7)      występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Zrzeszenia.
 
§ 26.1.   Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Zrzeszenia.
2.      Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
 
Rozdział V
Majątek i fundusze
 
§ 27.      Majątek Zrzeszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 
§ 28.1.   Źródłami powstania majątku Zrzeszenia są:
1)      składki członkowskie,
2)      darowizny, zapisy i spadki,
3)      wpływy z działalności statutowej Zrzeszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Zrzeszenia),
 
2.   Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Zrzeszenia.
 
3.   Zrzeszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§ 29.      Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Zrzeszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu łącznie w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 
 
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Zrzeszenia
 
§ 30.1.   Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Zrzeszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 
2.   Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Zrzeszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Zrzeszenia.
 
 
 
 

                                                                                             

 

08.01.2007                                                                                                                                     Warszawa

 

         /data/                                                                                                    /miejscowość/

 
 
 
Komitet założycielski:
 
1. Adam Jabłoński
 
2. Jerzy Kamiński
 
3. Roman Jaworski
 
4. Zbigniew Mazur
 
5. Ryszard Szefler